ปลูกผักสวนครัวชุมชนเพื่อการยังชีพ

เหตุผลในการจัดทำโครงการ

420

                1.            ผักสวนครัวปลูกง่าย ลงทุนน้อย  ให้ผลผลิตตลอดปี  มีผักสดประกอบอาหารในชีวิตประจำวัน (ควรบริโภคผักวันละประมาณ 200 กรัม เพื่อให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุและวิตามินอย่างเพียงพอ) มีคุณค่าทางอาหารสูง  ปลอดภัยจากสารเคมี และใช้พื้นที่ส่วนที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์

2.            ปัจจุบันในภาวะเศรษฐกิจของประชาชนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  เกิดภาวะเงินเฟ้อ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย  การปลูกผักสวนครัวจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว

3.            มีรายได้เสริมจากการขายผลผลิต  เกษตรกรที่มีรายได้น้อย รวมทั้งผู้ว่างงาน  ได้มีโอกาสผลิตผักเพื่อบริโภคในครัวเรือนขั้นพื้นฐาน  เมื่อเกิดทักษะในการปฏิบัติ มีความชำนาญสามารถนำไปเป็นอาชีพที่ถาวรได้ในอนาคต สามารถช่วยจุนเจือฐานะทางครอบครัว
วิธีการดำเนินงาน

1. รวมกลุ่มเกษตรกร 1 กลุ่ม

2.            อบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรเรื่องการปลูกผักสวนครัว (เนื้อหาหลักสูตร เช่น ผักกับเศรษฐกิจ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปลูกผัก การเลือกชนิดผักให้เหมาะสม  เทคนิคและวิธีการปลูก ( การปลูก
การเพาะกล้า ให้ปุ๋ย กำจัดวัชพืช  การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช)  การเก็บเกี่ยวผัก  การรับประทานผักให้มีคุณค่าสูงสุด วิธีการล้างผักให้ปลอดภัย ฯลฯ  )

3.            ศึกษาดูงานจากพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จ

4.            สร้างจุดสาธิตปลูกผักสวนครัว 1 จุดในชุมชน

5.            สร้างแหล่งขยายพันธุ์หรือจำหน่ายพันธุ์ในท้องถิ่น

6.            ผลิตต้นกล้าผักเพื่อสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการในการฝึกปฏิบัติและสาธิต
7.  ปรับปรุงคุณภาพผลผลิตและบรรจุภัณฑ์พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลสู่ผู้บริโภค

8.            ติดตามประเมินผล/สรุปและรายงาน

เงื่อนไขในการดำเนินงาน

1.            จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักสวนครัว 1 กลุ่ม  สมาชิก 20-30 คน

2.            ในการอบรมมีการสาธิตและฝึกปฏิบัติ เช่น การทำดินผสม การเตรียมภาชนะปลูก  การทดสอบความงอก  เทคนิคการเพาะกล้า การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา  การทำน้ำปูนใส  การทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน ฯลฯ )

3.            จัดทำเอกสารประกอบการอบรมตามเนื้อหาหลักสูตร

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม         

ชื่อ          นางสุนิสา  ประไพตระกูล               ตำแหน่ง  นักวิชาการเกษตร  ระดับชำนาญการพิเศษ

กลุ่มส่งเสริมการผลิตผัก  สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

เอกสารแนบท้าย

งบประมาณ

ประมาณการค่าใช้จ่าย 36,700 บาท/จุด เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

1.            ค่าตอบแทนวิทยากรในการบรรยายและฝึกปฏิบัติ  600 บาท x 2 วัน x 6 ชั่วโมง  เป็นเงิน 7,200 บาท

2.            ค่าใช้จ่ายในการอบรมเกษตรกร จำนวน 30 คน x 400  บาท เป็นเงิน 12,000 บาท (เป็นค่าเอกสารประกอบการบรรยาย 30 บาท/คน  ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ ๆ ละ 75 บาท = 150 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อๆ ละ 25 บาท= 100 บาท  ค่าวัสดุสาธิตการปลูกผัก 120 บาท )

3.            ศึกษาดูงานจากพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จ 1 ครั้ง/30 คน เป็นเงิน 3,000 บาท

4.            สร้างจุดสาธิตการปลูกผักสวนครัวชุมชนเพื่อการยังชีพ  จำนวน 1 จุด เป็นเงิน 3,000 บาท                             5.            ค่าผลิตกล้าผัก ในการฝึกปฎิบัติและสาธิต  จำนวน 1,000  ต้นๆ ละ 4.00 บาท   (เช่น พริกขี้หนู มะเขือเปราะ  มะเขือยาว  กะเพรา  โหระพา มะละกอ ฯลฯ )  เป็นเงิน 4,000 บาท

6.            ปรับปรุงคุณภาพและบรรจุภัณฑ์  สนับสนุนวัสดุเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ เป็นเงิน 3,000 บาท/กลุ่ม

7.            ติดตามนิเทศและประเมินผล/สรุปรายงาน  เป็นเงิน  4,500 บาท  ( ค่าใช้สอยในการติดตามนิเทศงาน 5 ครั้งๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท และสรุปรายงานผล จำนวน 50 เล่มๆ ละ 40 บาท  เป็นเงิน  2,000 บาท )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s